Adatkezelési Tájékoztató

 

A jelen tájékoztató az oldal látogatói, az ügyfelek és a hírlevél feliratkozók adatainak bizalmas kezeléséről és védelméről szól. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az alábbiakban leírt formában kerülnek felhasználásra.

A tájékoztató a következő jogszabályok alapján készült:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §

Fogalmak

 Adatkezelő: az 1. pontban meghatározott természetes személy, aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely lehetővé teszi a felhasználó személyének beazonosítását (pl. vezetéknév és utónév, e-mail cím, telefonszám, stb.)

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapon megadja az adatait és ez által beazonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében adatok feldolgozását végzi.

Tájékoztató: az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

1. Ki gyűjti az adatokat?

Weboldalunk címe: http://kepekalelkednek.hu
Tulajdonos, adatkezelő: Rózsa Zsuzsanna
Cím: 1016 Budapest, Derék utca 18.
E-mail cím: photorozsa@gmail.com
Telefon: +36 20 325 7838

2. Melyek azok az adatok, amelyeket gyűjtünk?

Az oldal látogatója személyes adatai megadása nélkül is hozzáférhet, böngészhet a honlapon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti (cookie) szabályzatot. Bővebb információ: Sütikezelési Tájékoztató. Üzenet küldéséhez, hírlevél feliratkozáshoz pedig jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása szükséges.
Az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

A felhasználó az adatait önkéntesen adja meg, és azokat bármikor visszavonatja.
Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • vezetéknév, keresztnév (nem kötelező)
 • elektronikus levélcím
 • technikai információk (IP cím – tárhelyszolgáltatás és szerverüzemeltetés végett)

3. Az adatkezelés célja

A honlap üzemeltetése, ügyfeleink számára szolgáltatás nyújtása.
Kapcsolattartás: válaszolunk ügyfeleink, leendő partnereink szolgáltatást érintő kérdéseire.
Árajánlatot, új szolgáltatásról, akciókról értesítést küldünk.
Hírlevélre történő feliratkozás. (A felhasználó bármikor leiratkozhat az e-mail-ben szereplő leiratkozás linkre kattintva.)
Felmérés, piackutatás érdekében válaszadást kérhetünk szolgáltatásaink javítása, az ügyfelek igényeihez való jobb alkalmazkodás végett.
Hozzászólás lehetőségének biztosítása a honlap tartalmára vonatkozóan.
Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – e célból kizárólag személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használunk.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a felhasználó kérésére történő törlésig kezeljük, mivel ügyfeleink számára a későbbiekben is szolgáltatást nyújthatunk. Amennyiben a felhasználó az adatok törlését kéri, töröljük azokat. A törlés iránti kérelem a fent megadott postacímen vagy e-mail címen nyújtható be.

5. Adattovábbítás

Az adatokat, csak az alábbi esetekben adjuk át harmadik személynek:

 • A felhasználó ehhez hozzájárult.
 • Szerződés teljesítése vagy jogos érdekünk miatt szükséges.
 • Jogszabály kötelez rá.

6. Adatfeldolgozás Adatfeldolgozóink azok a partnereink, akik közreműködnek szolgáltatásunk nyújtása során. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a tőlünk kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozó partnereink

Tárhelyszolgáltató: Monkey Marketing Kft. • 1119 Budapest, Andor u. 21. • E-mail: info@monkeymarketing.hu • Telefon: +36 20 240 7788
Adatvédelem: https://monkeymarketing.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Szerverüzemeltetés: Magyar Hosting Kft. • 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. • E-mail: info@mhosting.hu • Telefon: +36 1 700 2323
Adatvédelem: https://www.mhosting.hu/adatvedelem
Hírlevél küldés: MailChimp. The Rocket Science Group LLC • 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.
Adatvédelem: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Adatok tárolásának és továbbításának alaprendszere a Microsoft Windows 10 operációs rendszer. Microsoft • 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.
Adatvédelem: https://privacy.microsoft.com/hu-HU/
Anaitikák készítése: Google Analytics.
Adatvédelem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. Az adatok biztonsága

Mindent megteszünk felhasználóink személyes adatainak védelme érdekében. Biztosítjuk a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet, gondoskodunk a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve azok fizikai védelemről (hálózati védelem), valamint az adatállományok rendszeres biztonsági mentéséről.

8. A felhasználók jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáférés joga

A kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatjuk felhasználóinkat az adatok kezeléséről, akik emellett elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhetnek az adatkezelést illetően.

Az adat helyesbítési jog

Amennyiben az általunk kezelt adatok nem felelnek meg valóságnak, felhasználónk kérheti adatai helyesbítését.

A törléshez való jog

A felhasználó bármikor kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó kérheti adatai kezelésének korlátozását az adatok törlése helyett.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható. A visszavonás előtt történt adatkezelésünk ettől jogszerű marad, hiszen akkor még élt a hozzájárulás.

Tiltakozáshoz való jog

Amikor jogos érdekre hivatkozunk az adatkezelés során, a felhasználónak joga van tiltakozni az adatkezelésünk ellen. Amennyiben azonban bizonyítjuk, hogy adatkezelésünk okai olyan kényszerítő okok, amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak, akkor az adatkezelést folytathatjuk.

Adathordozhatósághoz való jog

A felhasználó kérheti, hogy az általunk automatizált módon kezelt adatokat részére géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

A felhasználó a joga gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. • Telefon: +36-1-391-1400 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu • Honlap: http://www.naih.hu
A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti bíróság.

9. Kiskorú személyek adatainak védelme

Nem gyűjtünk személyes adatokat 13 év alatti gyermekekről. Amennyiben Ön szülő és tudomást szerzett arról, hogy gyermeke személyes adatokat adott meg nekünk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

10. Sütik (cookie) kezelése

Bővebb információ: Sütikezelési Tájékoztató

11. Linkek más oldalakra

Honlapunk tartalmaz olyan linkeket, amelyek más általunk üzemeltetett webhelyekre vagy harmadik személy weboldalaira navigálnak. Javasoljuk, hogy tekintse át minden webhely adatvédelmi irányelveit. Nem vállalunk felelősséget harmadik személy webhelyének vagy szolgáltatásának tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért vagy gyakorlatáért.

12. További kiegészítések

A honlapon egyes elemekhez (pl. észrevétel írása blog bejegyzésekhez) lehetséges külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő hozzászólás, regisztráció vagy egyéb funkció a folyamat eléréséhez. Ilyen jellegű külső adatkező lehet pl. a Facebook, Google, Instagram.

13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a jogszabályi előírások alapján bármikor módosítsuk. Felhasználóink a következő belépéssel elfogadják ezt. Ezért kérjük, hogy a honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.